Fluke 2AC Non-Contact Voltage Tester

  • ตรวจหาแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 90 ถึง 1000 V ac เหมาะสำหรับใช้ในที่พักอาศัย อาคารเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
  • หมวดหมู่ IV – ผลิตภัณฑ์ที่รองรับแรงดันไฟฟ้าเกินในระดับ 1000 V เพื่อการป้องกันผู้ใช้ที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ระดับเดียวกัน