Fluke ii910 Precision Acoustic Imager

  • New: การสแกนเชิงกล MecQ™
  • ตรวจหาการคายประจุไฟฟ้าบางส่วนและทดสอบ PD ได้รวดเร็วและง่ายดาย
  • ลดเหตุไฟฟ้าดับและเพิ่มเวลาทำงาน
  • ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงานได้ทุกวันโดยการค้นหาและแก้ไข PD
  • โหมด PDQ เพื่อบันทึกและวิเคราะห์การคายประจุไฟฟ้าบางส่วน