Fluke v3001 FC Wireless DC Voltage Module

  • วัดได้ถึง 1000 VDC
  • ใช้เป็นเครื่องวัดแบบสแตนด์อโลนหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
  • ใช้ฟังก์ชันการบันทึกเพื่อบันทึกและบันทึกค่าที่อ่านได้มากถึง 65,000 ค่า