บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำหรับเครื่องมือวัด-ทดสอบ และสอบเทียบในสาขาไฟฟ้า , ความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ , ความดัน , ความถี่ และ แสง โดยเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเขาหลักของสินค้ายี่ห้อ
  โลโก้ FOTRIC         

บริษัทฯ มีความมุ่งเน้นที่จะเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนและขับเคลื่อนมาตรฐานทางด้านการวัดและสอบเทียบแก่ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชนอีกมากมายภายในประเทศ และนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการวัดให้มีความแม่นยำและทันสมัยอยู่เสมอ

นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าเครื่องมือวัด-ทดสอบ และสอบเทียบในทุกสาขาที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทฯ มีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาการวัดที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการวัดให้แก่ลูกค้าของเราทุกท่าน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้งานให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตามหลักการวัดและมาตรวิทยา

สำหรับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 และเรายังมีสำนักงานใหญ่ประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อยู่ที่ กรุงย่างกุ้ง ซึ่งมีภารกิจในการดูแลการขายและการตลาดในสหภาพเมียนมาเช่นกัน นอกเหนือจากประเทศไทยและสหภาพเมียนมาแล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้ดูแลงานขายและการตลาดครอบคลุมไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีก 2 ประเทศอีกด้วย ซึ่งคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยกลุ่มลูกค้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ราชอาณาจักรกัมพูชาจะได้รับการดูแลและผสานงานตรงจากสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

We, Measurementasia Co.,Ltd. the official authorized distributor for T&M tools and Calibrations for several applications and calibration fields such as an electrical , temperature & humidity , pressure , Frequency & RF and Spectral Measurement and Calibration. And these brands are the brands we imported.

  โลโก้ FOTRIC         

The company focuses on being the main force in supporting and driving the measurement and calibration standards for the industry as well as many government and private agencies and organizations in the country. and import new technologies To increase the efficiency of the measurement system to be accurate and always up to date

In addition to selling T&M tools and calibration systems in all fields mentioned above , We have personnel and experts in all fields of measurement and calibration with a lot of experience. We are ready to give advice and transfer knowledge and expertise in measurement to all our customers. To enhance the potential and efficiency of end user or our customers for maximum benefit and accuracy according to measurement and metrology principles.

For Thailand’s head office located at 99 Moo 3, Klong 5, Klong Luang , Pathum Thani 12120, and we also have the head office of the Republic of the Union of Myanmar in Yangon, which has a mission to supervise sales and Marketing in the Union of Myanmar as well In addition to Thailand and the Union of Myanmar The company also takes care of sales and marketing covering to two neighboring countries, which are the Lao People’s Democratic Republic and the Kingdom of Cambodia. Customers from the Lao People’s Democratic Republic and the Kingdom of Cambodia will be treated and coordinated directly from the head office in Thailand for more convenience.

We, Measurementasia Co.,Ltd. the official authorized distributor for T&M tools and Calibrations for several applications and calibration fields such as an electrical , temperature & humidity , pressure , Frequency & RF and Spectral Measurement and Calibration. And these brands are the brands we imported.

   บรีเมน   

 โลโก้ FOTRIC     

The company focuses on being the main force in supporting and driving the measurement and calibration standards for the industry as well as many government and private agencies and organizations in the country. and import new technologies To increase the efficiency of the measurement system to be accurate and always up to date

In addition to selling T&M tools and calibration systems in all fields mentioned above , We have personnel and experts in all fields of measurement and calibration with a lot of experience. We are ready to give advice and transfer knowledge and expertise in measurement to all our customers. To enhance the potential and efficiency of end user or our customers for maximum benefit and accuracy according to measurement and metrology principles.

For Thailand’s head office located at 99 Moo 3, Klong 5, Klong Luang , Pathum Thani 12120, and we also have the head office of the Republic of the Union of Myanmar in Yangon, which has a mission to supervise sales and Marketing in the Union of Myanmar as well In addition to Thailand and the Union of Myanmar The company also takes care of sales and marketing covering to two neighboring countries, which are the Lao People’s Democratic Republic and the Kingdom of Cambodia. Customers from the Lao People’s Democratic Republic and the Kingdom of Cambodia will be treated and coordinated directly from the head office in Thailand for more convenience

***********************************************

บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำหรับเครื่องมือวัด-ทดสอบ และสอบเทียบในสาขาไฟฟ้า , ความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ , ความดัน , ความถี่ และ แสง โดยเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเขาหลักของสินค้ายี่ห้อ

       บรีเมน   

   โลโก้ FOTRIC         

บริษัทฯ มีความมุ่งเน้นที่จะเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนและขับเคลื่อนมาตรฐานทางด้านการวัดและสอบเทียบแก่ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชนอีกมากมายภายในประเทศ และนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการวัดให้มีความแม่นยำและทันสมัยอยู่เสมอ

นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าเครื่องมือวัด-ทดสอบ และสอบเทียบในทุกสาขาที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทฯ มีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาการวัดที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการวัดให้แก่ลูกค้าของเราทุกท่าน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้งานให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตามหลักการวัดและมาตรวิทยา

สำหรับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 และเรายังมีสำนักงานใหญ่ประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมา อยู่ที่ กรุงย่างกุ้ง ซึ่งมีภารกิจในการดูแลการขายและการตลาดในสหภาพเมียนมาเช่นกัน นอกเหนือจากประเทศไทยและสหภาพเมียนมาแล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้ดูแลงานขายและการตลาดครอบคลุมไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีก 2 ประเทศอีกด้วย ซึ่งคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยกลุ่มลูกค้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ราชอาณาจักรกัมพูชาจะได้รับการดูแลและผสานงานตรงจากสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว