Fluke a3003 FC Wireless 2000 A DC Current Clamp Meter

  • วัดจาก 10 A ถึง 2000 A DC
  • ขนาดใหญ่พิเศษ (64 มม.) สำหรับวัดกระแสตรงปากสูง
  • เพื่อใช้บังคับสำหรับวัตถุประสงค์ในการเีดียวได้ 65,000 รายการ
  • มีสายห้อย