Fluke 177 True-RMS Digital Multimeter

  • การวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า True RMS
  • ความแม่นยำพื้นฐาน 0.09% (177, 179)
  • ความละเอียด 6000 จำนวนนับ
  • การกำหนดช่วงด้วยตนเองและอัตโนมัติ
  • การแสดงผลค้าง/ค้างอัตโนมัติ