Fluke 718 Pressure Calibrator

  • การวัดค่าแรงดันและ mA เพื่อสอบเทียบอุปกรณ์แรงดัน
  • ปั๊มในตัวสำหรับจ่ายแรงดันถึง 300 PSI
  • ความแม่นยำ mA ที่ 0.015 % ซึ่งดีที่สุดในเครื่องมือระดับเดียวกันเพื่อความมั่นใจในการวัดและความครอบคลุมในการทำงาน
  • ปั๊มแรงดันในตัวที่ทำความสะอาดง่าย ซ่อมบำรุงภาคสนามได้
  • การทดสอบสวิตช์ในตัวสำหรับการสอบเทียบสวิตช์ความดัน
  • เพิ่มขีดความสามารถด้านแรงดันโดยใช้โมดูลแรงดัน Fluke 750P