Fluke 1LAC II A Non-Contact Voltage Tester

  • เทคโนโลยี Voltbeat™ และการทดสอบตนเองอย่างต่อเนื่องจะทำให้คุณทราบว่ามีกระแสไฟฟ้า
  • เมื่อตรวจพบ ส่วนปลายจะเรืองแสงและจะมีสัญญาณเสียง
  • CAT IV 1000 V เพื่อเพิ่มการป้องกัน
  • AC 20 V ถึง 90 V